SetFormula 设置单元格公式

方法:

SetFormula (col1,row1, inputstr)

参数:

col1列的索引号,从1开始。 
row1行的索引号,从1开始。
inputstr 计算公式串,以=开始。

返回值:

无。 

功能描述:

设置单元格计算公式串,以=开头。 目前支持加减乘除四则运算。支持自定义函数,函数名要求大写。

样例:

设置单元格计算公式:

         zcell1.GetSheet(0).SetFormula(3,6,"((D6+E6)-F6*2)/4+GETARGS()");  // GETARGS() 为自定义函数,必须大写